Darmowa dostawa od 50,00 zł
Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Regulamin

Spis treści

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO hurt-idea.pl

Zmiana Przepisów dotycząca o ochronie danych osobowych:

W związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych poniżej przekazujemy Ci informacje o
tym w jaki sposób NICE IDEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, będąca operatorem sklepu internetowego on-line w domenie
hurt-idea.pl , przetwarza Twoje dane osobowe oraz jakie uprawnienia w związku z tym Ci
przysługują.
RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o sposobie wykorzystywania Twoich danych
osobowych są wspólnicy NICE IDEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ- prowadzący działalność w Śremie przy ul. Włókniarzy 1

Z kim możesz się skontaktować, aby otrzymać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych
osobowych przez hurt-idea.pl

Jeśli masz pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych przez hurt-idea.pl, możesz
skontaktować się z nami, pisząc do nas na adres email office@robotime.com.pl 

Od kogo uzyskaliśmy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe uzyskaliśmy bezpośrednio od Ciebie podczas zakładania konta w hurt-idea.pl, lub podczas składania zamówień na naszej platformie. Ewentualnie poprzez zamówienie telefoniczne lub mailowe.

W jakim celu i na jakiej podstawie hurt-idea.pl przetwarza Twoje dane osobowe?

Jesteśmy uprawnieni do przetwarzania Twoich danych osobowych, ponieważ jest to niezbędne do
wykonania zawartej między nami umowy lub wykonania naszych prawnie uzasadnionych interesów,
dla celów:
• umożliwienia Ci korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym zapewnienia Ci
możliwości pełnego korzystania z hurt-idea.pl ;
• umożliwienia Ci założenia i zarządzania Twoim kontem oraz umożliwienie monitorowania
zamówień i ich historii;
• umożliwienia przeprowadzania i realizacji transakcji w ramach hurt-idea.pl
• umożliwienia wystawienia opinii, recenzji czy komentarzy;
• rozpatrywania oraz obsługi składanych przez Ciebie reklamacji dotyczących usług
świadczonych w ramach hurt-idea.pl;
• obsługi zapytań i zgłoszeń, które do nas kierujesz;
• kontaktowania się z Tobą w szczególności w celu związanym ze świadczeniem usług;
• rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w tym żądania zamknięcia konta.

Przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i
rachunkowych.

Przetwarzać Twoje dane osobowe możemy również na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w
celach:
-analizowania i zarządzania Twoją aktywnością na stronach internetowych hurt-idea.pl celem
dostosowania usług i treści do Twoich indywidualnych preferencji
-organizacji programów lojalnościowych i konkursów, w których możesz wziąć udział
-dokonywania czynności technicznych oraz rozwiązywania problemów technicznych,
związanych z administrowaniem serwerami hurt-idea.pl
- prowadzenia działań marketingowych własnych usług
- opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Ciebie oraz innych
użytkowników hurt-idea.pl w tym zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie z
którego następuje połączenie)
-windykacji należności
-prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych
-zapewnienia obsługi usług płatniczych
-zapewnienia bezpieczeństwa i integralności usług, które świadczymy Ci drogą elektroniczną, w
tym przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom oraz zapewnienia bezpieczeństwa ruchu
-dopasowania reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi przez Ciebie treściami,
dostosowywania kategorii ofert lub poszczególnych ofert w ustawieniach konta użytkownika
-kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami
marketingowymi
-prowadzenia analiz statystycznych
-przechowywania danych dla celów archiwalnych, oraz zapewnienia rozliczalności (wykazania
spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

hurt-idea.pl jest uprawniona przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie udzielonej przez Ciebie
zgody w celu:
- organizacji konkursów w których możesz wziąć udział (w zależności od rodzaju konkursu);
• otrzymywania i wyświetlania Twoich komentarzy dotyczących zakupów produktów
• zapisywania danych w plikach cookie;
• gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych

Możesz wycofać swoją zgodę w każdej chwili w taki sam sposób, jak jej udzieliłaś/eś

Czy musisz podać hurt-idea.pl swoje dane osobowe?

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest wymogiem ustawowym tylko w zakresie w jakim będziesz
zwycięzcą konkursu lub promocji i odbierzesz nagrodę, która wymaga rozliczenia podatkowego, a
ponadto jest wymagane przez nas w celu zawarcia i wykonania zawartej z Tobą umowy, tj. imię,
nazwisko, adres do wysyłki, numer telefonu kontaktowy, adres e-mail. Jeśli nie podasz powyżej wskazanych danych osobowych, nie będzie możliwym
zawarcie z Tobą umowy. Podanie przez Ciebie pozostałych danych osobowych jest dobrowolne.

Jakie masz uprawnienia wobec hurt-idea.pl ?

Zapewniamy, że wykonamy wszelkie przysługujące Ci prawa: prawo dostępu do danych osobowych,
sprostowania danych, ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia,
niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do
wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Uprawnienia te możesz wykonać, gdy:
• w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe
lub niekompletne;
• w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla
których zostały zebrane przez hurt-idea.pl; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych;
zgłosisz uprzednio sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą
przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z
obowiązku wynikającego z przepisu prawa; lub dane zostały zebrane w związku ze
świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku.
• w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są
nieprawidłowe – na okres pozwalający hurt-idea.pl sprawdzić prawidłowość Twoich danych;
Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały
usunięte; Twoje dane nie są już potrzebne hurt-idea.pl, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony
lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu
ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie hurt-idea.pl są nadrzędne wobec
podstawy sprzeciwu;
• w odniesieniu do żądania przeniesienia danych jeśli przetwarzanie Twoich danych odbywa się
na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz przetwarzanie to odbywa się w
sposób automatyczny

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy przetwarzanie
odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest
uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś lub Twoje dane osobowe
przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.
Komu hurt-idea.pl udostępnia Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom trzecim (kontrahentom, operatorom
płatności, serwisom internetowym, przewoźnikom, które współpracują z hurt-idea.pl), jeśli jest to niezbędne do
świadczenia usług na hurt-idea.pl Jeśli wymaga tego od nas przepis prawa, udostępniamy Twoje dane 
osobowe uprawnionym podmiotom, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. W razie
konieczności możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym w celach walki z
oszustwami i nadużyciami.

Jaki jest okres przechowywania Twoich danych osobowych?

hurt-idea.pl przechowuje Twoje dane osobowe przez czas nieokreślony. Jest to uzasadnione przez kwestie prawne oraz prowadzenie programów rabatowych, programów lojalnościowych, innych ofert specjalnych
Dane osobowe, które przetwarzamy na podstawie podatkowych i rachunkowych przepisów prawnych
jesteśmy obowiązani przechowywać przez okres 5 lat po zakończeniu roku, w którym upłynął termin
płatności podatku.

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
 2. Konsument – zgodnie z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 4. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego HURT-IDEA;
 5. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem hurt-idea.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
 6. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
 7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy hurt-idea.pl a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
 8. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
 9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 

II. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem hurt-idea.pl
 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Sklep internetowy HURT-IDEA działający pod adresem hurt-idea.pl, prowadzony jest przez NICE IDEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Włókniarzy 1 , 63-100, ŚREM, NIP: 7851810748, REGON: 387988158. Działalność gospodarcza jest zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki.
 4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
  1. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
  2. warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
  3. zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
 5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych: System operacyjny: Windows lub Linux (z konsolą graficzną) lub Mac OS Procesor: 1 GHz RAM: 1 GB pamięci RAM Dysk twardy: 8,0 GB wolnego miejsca Karta graficzna: 256 MB pamięci obsługująca rozdzielczość 1024x768 Sterowanie: klawiatura, mysz Opcjonalnie: słuchawki Łącze internetowe o przepustowości minimalnej: download 512 kbit/s, upload 128 kbit/s Przeglądarka internetowa z obsługą Java Script: IE (min. wersja 7) lub Google Chrome (min. wersja 13) lub Mozilla Firefox (min. wersja 10)
 6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
 7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa HURT-IDEA zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
 8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu hurt-idea.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk."

 

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. Rejestracja w ramach Sklepu internetowego jest opcjonalna.
 2. Klient może złożyć zamówienie bez dokonania rejestracji w Sklepie, po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacji.
 3. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
 4. HURT-IDEA może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
  1. podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
  2. dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,
  3. dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez HURT-IDEA za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię HURT-IDEA.
 5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 6. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  1. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
  2. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  3. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  4. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
  5. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla HURT-IDEA,
  6. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

 

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową hurt-idea.pl i dokonać wyboru Towaru podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
 3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać m. in. opis wybranych towarów lub usług, łącznej ceny oraz wszystkich innych kosztów.
 5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia.
 6. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu stanowią ofertę, w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z HURT-IDEA Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 7. Umowę traktuje się za zawartą z momentem wpływu Zamówienia Klienta do systemu informatycznego Sklepu Internetowego, pod warunkiem zgodności Zamówienia z Regulaminem.
 8. Po zawarciu umowy, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
 10. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu hurt-idea.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 11. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych zamówienia oraz Ogólnych Warunków (regulamin sprzedaży) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wcześniejsze zamówienia mogą Państwo zobaczyć w ramach konta, po zalogowaniu.

 

V. Dostawa

 1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 2. Dostawa zamówionych Towarów realizowana jest za pośrednictwem:
  1. Poczty Polskiej
  2. Firmy kurierskiej InPost
  3. Paczki w Ruchu
  4. Paczkomatów
 3. Istnieje możliwość odbioru osobistego zamówionego towaru w naszym sklepie: NICE IDEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Włókniarzy 1, 63-100 ŚREM, POLSKA, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 15:20. Koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
 4. Termin realizacji dostawy wynosi Wysyłki realizowane są najpóźniej 24 h od poprawnego złożenia zamówienia (zaksięgowana wpłata na koncie, wysyłka płatna przy odbiorze). i liczy się od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.
 5. Uszkodzenia Towaru powstałe podczas dostawy: w przypadku Klienta będącego Konsumentem: w przypadku konsumenckiego zakupu na odległość sprzedawca internetowy zawsze ponosi ryzyko przypadkowego uszkodzenia lub utraty towaru w transporcie. Jeżeli po otrzymaniu Towaru stwierdzą w nim Państwo uszkodzenia powstałe w wyniku transportu, prosimy o kontakt z naszym sklepem. Postanowienia dotyczące składania reklamacji zawarte zostały w pkt. VIII niniejszego Regulaminu. 

VI. Ceny i metody płatności

 1.  Ceny Towarów podawane są w polskich złotych i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.
 2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
  1. przelewem na numer konta bankowego: 84 1140 2004 0000 3402 8088 8636 mBank, dane konta: NICE IDEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Włókniarzy 1, 63-100 Śrem
  2. za pobraniem
  3. za pośrednictwem platformy IAI Pay

 

VII. Prawo odstąpienia od umowy

Wzór pouczenia o odstąpieniu od umowy

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (NICE IDEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Włókniarzy 1, 63-100 ŚREM, office@robotime.com.pl Telefon: 784 540 652, 661 081 854, 609 084 752) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)


                                                                         FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

NICE IDEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Włókniarzy 1, 63-100 Śrem
mail: office@robotime.com.pl , telefon: 784 540 652, 661 081 854, 609 084 752

Ja/My.............................................................................. niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy ..............................................................................................................................................................
Data zawarcia umowy  ...........................                                    
Data odbioru towaru  ...........................     
Imię i nazwisko konsumenta(-ów)  .............................................................................................................
Adres konsumenta(-ów)  .............................................................................................................
Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)  ...............................................
Data ...............................................

 

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

 1.  HURT-IDEA jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1]-556[3] i kolejnych Kodeksu Cywilnego.
 2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw gwarantowanych ustawowo, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: NICE IDEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Włókniarzy 1, 63-100, ŚREM, office@robotime.com.pl. HURT-IDEA zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną.
 3. HURT-IDEA nie jest producentem Towarów. HURT-IDEA nie ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru. Producent może ponosić odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

 

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. HURT-IDEA podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić HURT-IDEA o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: NICE IDEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Włókniarzy 1, 63-100, ŚREM, office@robotime.com.pl
 4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 5. HURT-IDEA zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną.

 

 

X. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Informujemy, że Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje możliwość skorzystania z następujących, pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji oraz dochodzenia roszczeń:
  1. Możliwość zwrócenia się z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej
  2. Wystąpienie z wnioskiem o rozpoznanie sporu dotyczącego zawartej Umowy sprzedaży przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki działający przy odpowiednim Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej.
  3. Konsument może również skorzystać z bezpłatnej pomocy Powiatowego/ Miejskiego Rzecznika Praw Konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
  4. Komisja Europejska udostępnia również platformę do internetowego rozstrzygania sporów (platforma ODR). Jest ona dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
  5. W rozwiązywaniu sporów transgranicznych pomaga sieć Europejskich Centrów Konsumenckich (ECK).
 2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych/miejskich rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem internetowym: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.
 3. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce wyłącznie, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę.

 

XI. Postanowienia końcowe

 1. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów z Konsumentami jest sąd właściwy miejscowo według obowiązujących przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy hurt-idea.pl a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na naszą siedzibę.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2014 r., poz. 827). W przypadku jakichkolwiek sprzeczności niniejszego Regulaminu z prawami Klientów i postanowieniami wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów, zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
Zaufane Opinie IdoSell
4.94 / 5.00 69 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2023-11-26
Pełna opinie będę w stanie wystawić po złożeniu !! Obecnie pozytywna
2023-09-03
Świetna obsługa, szybkość realizacji, informowanie na kazdym etapie zamowienia o postepie, polecam
pixel